Európske fondy

Fotovoltaické zariadenie LZE OÚ Ďurďové 20 kW

Názov projektu: Fotovoltaické zariadenie LZE OÚ Ďurďové 20 kW
Miesto realizácie:Obec Ďurďové
Cieľ projektu:Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na  hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Realizácia:8/2023 – 9/2023
Celková výška oprávnených výdavkov projektu:35 943,46 Eur
Celková výška NFP:34 146,29 Eur


 Stručný opis projektu:

  • Predmetom  projektu je vybudovanie Fotovoltaického zariadenia na existujúcej streche budovy obecného úradu o výkone 20 kW. Hlavným cieľom je ekologická výroba elektrickej energie zo slnečnej energie, s dodávkou vyrobenej energie výlučne do batériového úložiska a vlastnej spotreby v objekte obecného úradu. Vyrobená elektrická energia bude slúžiť výlučne pre vlastnú potrebu vo vlastných priestoroch , nebude slúžiť na hospodársku činnosť. Tým obec docieli energetickú sebestačnosť a úsporu finančných prostriedkov.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a oddychová zóna v obci Ďurďové

Výzva číslo: 13/PRV/2015
Kód Projektu:072TN130024
Opatrenie:7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie:7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
Realizácia:11/2018 – 12/2018
Náklad:99 781,10 EUR


 Cieľ projektu:

  • Cieľ projektu je vytvoriť, rozšíriť a zlepšiť v obci Ďurďové infraštruktúru miestnych komunikácií, vrátane vybudovania oddychovej zóny so zámerom podporiť ekonomický progres obce. Zvýši zatraktívnenie a konkurencieschopnosti obce prostredníctvom investície do hmotnej infraštruktúry v obci. Zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky, vytvoria sa podmienky pre nové aktivity a udržateľný rozvoj.

Ďurďové – vodovod 

Výzva číslo: 13/PRV/2015
Kód Projektu:072TN130023
Opatrenie:7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie:7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
Realizácia:9/2018 – 10/2018
Náklad:144 899,86 EUR


 Cieľ projektu:

  • Cieľom projektu je zachytenie prameňa pre vybudovanie obecného vodovodu v Ďurďovom, a tým následné zásobovanie pitnou vodou všetkých obyvateľov obce. Zámerom obce je prostredníctvom vybudovania vodovodu a vybudovaním zelenej infraštruktúry pri vodovode podporiť ekonomický progres obce. Realizáciou projektu sa zvýši kvalita života obyvateľov obce a zároveň sa podporí udržateľný rozvoj obce a ochrana životného prostredia.

Rekonštrukcia poľnej cesty – Obec Ďurďové

Výzva číslo: 5/PRV/2015
Kód Projektu:043TN050017
Opatrenie:4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie:4.3 – Podpora  na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Realizácia:6/2017 – 9/2017
Náklad:639 092,44 EUR


 Cieľ projektu:

  •  Zlepšenie dostupnosti obhospodarovaných pozemkov, ktoré slúžia vlastníkom pozemkov
  • Zlepšenie protieróznych opatrení slúžiacich na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou
  • Zvýšenie hospodárskej a ekologickej hodnoty územia prostredníctvom realizovaného projektu
  • Posilnenie ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny
  • Zlepšenie verejno-prospešných funkcií územia
  • Posilnenie vodohospodárskych a protipovodňových opatrení.

Obnova verejného osvetlenia v obci Ďurďové

Začiatok projektu: 06/2015
Ukončenie projektu: 12/2015Výška poskytnutého NFP:   24.940,73 €

Cieľ projektu: výmena starého verejného osvetlenia, ktorého prevádzkovanie bolo finančne náročné. Vďaka získaným finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR bola realizovaná výmena verejného osvetlenia v obci za moderné svietidlá, ktoré sa vyznačujú výrazne nižšou spotrebou elektrickej energie, s čím je spojená i úspora finančných prostriedkov potrebných na prevádzku verejného osvetlenia v obci Ďurďové.