VO

  • Zákazky s nízkymi hodnotami

    Rok 2019 Predmet zákazky č. 1:  Dobudovanie spevnenej plochy pri detskom ihrisku Prílohy Rok 2018 Predmet zákazky č. 1:  Úprava námestia a vybudovanie detského parku Prílohy Predmet zákazky č. 2:  Výstavba hasičskej…

  • Koncesie

  • Podlimitné zákazky

  • Nadlimitné zákazky

  • Profil verejného obstarávateľa

    Informácia o uverejnení  súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácii v profile verejného obstarávateľa uverejnená v súvislosti s prijatím zákona č. 343/2015 Z. z. – Zákon o verejnom obstarávaní a o…