Dokumenty

 • Ostatné

      Dohoda o zrušení a vysporiadaní pozemkov Dohoda UoZ Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonaní odborného dozoru nad stavbou Zápisnica z ústneho odvolania Záznam z…

 • PHSR obce

  PHSR obce 2015 – 2025 PHSR obce 2009 – 2015

 • Ohlásenia

  Ohlásenie stavebných úprav Ohlásenie odstránenia informačného/propagačného zariadenia Ohlásenie zmeny v užívaní stavby Ohlásenie drobnej stavby

 • Tlačivá na dane

  Daň z nehnuteľností FO Daň z nehnuteľností PO Daňové priznanie platné na rok 2013

 • Žiadosti

  Žiadosť o stavebné povolenie Žiadosť o povolenie terénnych úprav Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na prípojku Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Žiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva obce…