Opatrovateľská služba

Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu
za rok 2023

Obec:Ďurďové
Forma sociálnej služby:terénna
Priemerný počet prijímateľov opatrovateľskej služby za rok 2022:1,67

EON na opatrovateľskú službu za rok 2023:
a)mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu,38:12 902,00 €
b)poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľov v rozsahu určenom podľa písmena a):4 299,01 €
c)tuzemské cestovné náhrady: 0,00 €
d)výdavky na energie, vodu a komunikácie:0,00 €
e)výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov:0,00 €
f)dopravné:0,00 €
g)výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov lebo ich častí a riešenia havarijných stavov:0,00 €
h)nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci:0,00 €
i)výdavky na služby:13,28 €
j)výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu,20 odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu39:1 166,84 €
k)odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka;33c , odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel toho istého druhu alebo porovnateľné veci:0,00 €
EON za rok 2023:18 381,13 €
Celkový príjem z úhrad4 177,33 €
Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby za rok2 457,50 
EON po odpočítaní celkových úhrad14 203,80 €
Priemerná výška EON na 1 h opatrovateľskej služby v €5,18 €

Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu
za rok 2022

Obec:Ďurďové
Forma sociálnej služby:terénna
Priemerný počet prijímateľov opatrovateľskej služby za rok 2022:1,83
a)mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu,38:13 059,37 €
b)poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľov v rozsahu určenom podľa písmena a):4 257,79 €
c)tuzemské cestovné náhrady: 0,00 €
d)výdavky na energie, vodu a komunikácie:0,00 €
e)výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov:0,00 €
f)dopravné:0,00 €
g)výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov lebo ich častí a riešenia havarijných stavov:0,00 €
h)nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci:0,00 €
i)výdavky na služby:13,28 €
j)výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu,20 odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu39:996,42 €
k)odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka;33c , odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel toho istého druhu alebo porovnateľné veci:0,00 €
EON za rok 2022:18 326,86 €
Celkový príjem z úhrad4 526,25 €
Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby za rok2 662,50 
EON po odpočítaní celkových úhrad13 800,61 €
Priemerná výška EON na 1 h opatrovateľskej služby v €5,18 €