REFERENDUM 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie.

Referendum sa bude konať v sobotu 21.1.2023 v čase od 07,00 hod.do 22,00 hod.

Informácie pre voliča

Právo hlasovať v referende má občan SR, ktorý má právo voliť do NR SR, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území SR:
– vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo
– v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz). 
   Mailová adresa na zasielanie žiadostí o hlasovací preukaz: obec@durdove.eu

Volič môže voliť mimo územia SR poštou, ak:
– nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov (Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)
– má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

Občania, ktorí majú záujem o voľbu poštou, môžu svoje žiadosti doručiť elektronicky na adresu: obec@durdove.eu

Na stiahnutie: vzor žiadosti o voľbu poštou (DOCX, 21 kB)

alebo poštou na adresu:

Obec Ďurďové
Obecný úrad 27
018 22 Pružina