Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I. 
Dátum a čas konania volieb 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h. 

II. 
Právo voliť 

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý
najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku. 

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. 

III. 
Právo byť volený 

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej 
republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na 
území Slovenskej republiky. 

Prekážkou práva byť volený je 
– výkon trestu odňatia slobody, 
– právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, 
– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

IV. 
Spôsob voľby 

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky 
– vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo 
– v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak 
– nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do 
osobitného zoznamu voličov, 
– má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov. 

V. 
Hlasovací preukaz 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je
zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní
hlasovacieho preukazu. 

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom 
okrsku. 

Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na 
webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz 

VI. 
Voľba poštou 

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe. 

Voľba poštou elektronicky
Volič môže požiadať o voľbu poštou najneskôr 52 dní pred dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) elektronicky prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Volby/
alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.
https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_350905

Žiadosť o voľbu poštou [vzor žiadosti o voľbu poštou (DOCX, 24 kB)musí obsahovať údaje o voličovi
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– adresu miesta pobytu v cudzine.

Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája
– fotokópiu občianskeho preukazu alebo fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu alebo číslo cestovného dokladu; ostatné osobné údaje volič anonymizuje začiernením.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 21. 8. 2023 voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
– obálku na hlasovanie,
– hlasovacie lístky pre voľbu poštou,
– návratnú obálku,
– poučenie o spôsobe hlasovania.

Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta 

********************

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

www.minv.sk/?volby-nrsr